ALLMÄNNA VILLKOR LED-SYSTEM – Gäller vid ingående av Leveransavtal av LED-system 

1. Allmänt och definitioner 

1.1 Dessa Allmänna villkor utgör en del av LEDventure AB:s leveransavtal avseende leverans och installation av LED-system. Utöver de definitioner som finns i Huvudavtalet ska följande definitioner äga tillämpning i dessa Allmänna villkor: 

”Allmänna villkor” Dessa Allmänna villkor. 

”Avtalad leveransdag” Den enligt Huvudavtalet överenskomna dagen för leverans av Systemet. 

”Avtalad specifikation” De krav på funktionalitet, prestanda m.m. som parterna särskilt överenskommit att Systemet ska uppfylla. Dessa krav framgår av Huvudavtalet samt eventuella ändringar och tillägg till Systemet som i samråd mellan parterna sker efter Faktisk leveransdag. 

”Avtalet” Huvudavtalet med bilagor inklusive Allmänna villkor. 

”Faktisk leveransdag” Den dag då Systemet konstateras uppfylla samtliga kriterier för leverans, montering och driftsättning i Huvudavtalet. 

”Huvudavtalet” Det avtal som reglerar de för affären mer specifika villkoren och som undertecknats av parterna. 

”Installationsplats” Markområden och byggnader, vilka drivs och förvaltas av Köparen, där montering och installation av Systemet ska ske. 

”Köparen” Leverantörens motpart enligt Huvudavtalet. 

”Leverantören” LEDventure AB. 

”Systemet” Det kompletta system som Leverantören ska leverera i enlighet med villkoren i Avtalet. Systemet omfattar all programvara, hårdvara, dokumentation, installation, samt övriga tjänster som Leverantören svarar för i enlighet med Avtalet. 

2. Tolkningsordning 

2.1 Om det skulle förekomma innehållsmässiga motstridigheter mellan dokumenten i Avtalet gäller Huvudavtalet framför bilagor och bilagor framför Allmänna villkor. 

3. Leverantörens åtaganden 

3.1 Leverantören ska senast på Avtalad leveransdag ha levererat, monterat och driftsatt Systemet enligt Avtalad specifikation i Huvudavtalet. 

3.2 Systemet ska av Leverantören levereras fritt till av Köparen anvisad Installationsplats. 

3.3 Leverantören står risken för Systemet fram till Faktisk leveransdag. 

3.4 Leverantören ska vid uppfyllandet av sina åtaganden enligt Avtalet använda för ändamålet kompetent personal samt utföra sina åtaganden enligt Avtalet med skicklighet, snabbhet, omsorg och på ett fackmannamässigt sätt, samt i övrigt på det sätt som Köparen har att förvänta sig. 

3.5 Leverantören åtar sig att tillse att all för leveransen av Systemet nödvändig utrustning, information, data, tillstånd och övrigt finns tillgängligt. 

3.6 Leverantören åtar sig att tillse att erforderlig dokumentation för samtliga Systemets komponenter, inklusive hårdvara, programvara och annan dokumentation relaterad till implementeringsprojektet levereras. 

3.7 Leverantören ska, utan särskilt vederlag, tillhandahålla utbildning av Köparens personal och partners i den utsträckning som är skälig för att Köparen ska kunna använda Systemet samt utföra enklare felsökning. Leverantören kan även tillhandahålla, mot särskild ersättning, tjänster för produktion av animation och innehåll (”content”) samt administrering av Systemet. 

3.8 För det fall Leverantören har anledning att anta att försening av leverans kommer att inträffa, eller för det fall försening annars framstår som sannolik, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas Köparen. Leverantören ska ange orsaken till förseningen samt den tidpunkt då leverans av Systemet beräknas kunna ske. 

3.9 Försenad leverans föreligger om Faktisk leveransdag infaller senare än Avtalad leveransdag. Som försenad leverans räknas dock inte försening som har sin orsak i förhållanden på Köparens sida eller orsakas av förhållande 

som anges i 10.1. 

4. Köparens åtaganden 

4.1 Köparen ska på alla sätt medverka till att Leverantören kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Detta innebär bl.a. att Köparen ska tillse att Leverantören ges tillgång till nödvändig utrustning, el, internet, system och dokumentation avseende aktuell Installationsplats samt tillse att nödvändiga förarbeten för installation är klara före Avtalad leveransdag. 

5. Ersättning och betalning 

5.1 Närmare bestämmelser om ersättning framgår av Huvudavtalet. 

5.2 Ersättning enligt Huvudavtalet är angiven exklusive mervärdesskatt och erläggs mot faktura med betalningsvillkoret trettio (30) dagar netto om inte annat särskilt angivits. 

5.3 Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå från förfallodagen med ett belopp motsvarande den av Sveriges Riksbank vid var tid fastställda referensräntan med ett tillägg på 15 procentenheter. Hyrestagaren skall härutöver betala vid var tid gällande påminnelseavgift. 

5.4 I de fall Köparen har anmärkningar på fakturan skall skriftlig reklamation ske till Leverantören inom åtta (8) dagar från fakturadatumet. 

5.5 För det fall betalning inte erläggs i rätt tid har Leverantören rätt att hålla inne sina prestationer till dess betalning sker. 

5.6 Äganderätten till Systemet övergår till Köparen först efter erlagd betalning. 

6. Hävning 

6.1 Part äger rätt att häva Avtalet för det fall 

(i) den andra parten bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från det att part skriftligen uppmanat motpart att vidta rättelse, 

(ii) den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott, 

(iii) den andra parten lämnar in en egen ansökan om konkurs eller annan begär part i konkurs och sådan konkursansökan inte avvärjts inom trettio (30) dagar, eller 

(iv) den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder en företagsrekonstruktion, ackordsprocess eller liknande förfarande. 

7. Avtalets upphörande 

7.1 Vid Avtalets upphörande ska punkterna 13 (Sekretess) och 18 (Tillämplig lag och tvister) ha fortsatt bindande verkan för parterna. 

8. Garantier och felhantering 

8.1 Om inget annat framgår av Huvudavtalet garanterar Leverantören under en period om tjugofyra (24) månader räknat från Faktisk leveransdag att Systemet uppfyller Avtalad specifikation samt fungerar på ett sätt som Köparen rimligen kan förvänta sig. 

8.2 För fel som upptäcks under garantitiden gäller Köplagens (1990:931) bestämmelser om påföljder vid fel i varan med de begränsningar som följer av Avtalet. Köparens möjligheter att göra anspråk på grund av fel upphör efter utgången av garantitiden enligt 8.1. 

8.3 Garantin upphör att gälla om Systemet ändras eller påverkas av tredje part. 

9. Ansvarsbegränsning 

9.1 Parts skadeståndsansvar, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ska vara begränsat till vad Köparen har att erlägga i betalning enligt Huvudavtalet. 

9.2 Part ansvarar inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive den andra partens eventuella ersättnings-skyldighet gentemot tredje man. 

10. Force majeure 

10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte råder över, såsom t.ex.  åsknedslag, eldsvåda, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i 

tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra 

påföljder. 

10.2 Part som anser att en förhindrande omständighet i 10.1 ovan föreligger ska omedelbart, skriftligen, informera motparten därom. Parterna ska samråda kring vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den aktuella 

omständigheten. 

10.3 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av sådan omständighet som anges i 10.1 äger part rätt att skriftligen frånträda Avtalet med omedelbar verkan. Vid sådant frånträdande ska vardera parten bära egna kostnader orsakade av frånträdandet. 

11. Kontaktpersoner 

11.1 Parterna har inom ramen för Avtalet att utse en eller flera kontaktpersoner. Köparens kontaktperson/er framgår av Huvudavtalet. För det fall parts kontaktperson ändras eller dennes kontaktuppgifter ändras ska detta meddelas den andra parten i enlighet med Avtalets meddelandebestämmelser. 

12. Immateriella rättigheter 

12.1 Respektive part ska vara fortsatt ägare av sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i Avtalet ska tolkas så att 

några av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till den andra parten om det inte uttryckligen anges i Avtalet. 

12.2 Part har rätt att, i syfta att rekrytera nya kunder, använda sig av den andra partens varumärken för angivande av referensuppdrag. 

12.3 Leverantören har rätt att förse Systemet med valfri, och sett till storlek och placering sedvanlig, logotype. Köparen har inte rätt att ta bort eller byta ut den av Leverantören försedda logotypen. 

13. Sekretess 

13.1 Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från annan part under Avtalet eller de förhandlingar som föregått Avtalet. 

13.2 Med konfidentiell information avses i Avtalet varje upplysning, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för 

(i) upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot bestämmelserna i Avtalet, 

(ii) upplysning som part kan visa att denne kände till innan informationen mottogs från den andra parten, 

(iii) upplysning som part mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. 

13.3 Parterna förbinder sig att tillse att anställda, styrelseledamöter och konsulter hos part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger således parterna att tillse att dessa är bundna att hemlighålla sådan 

information i samma utsträckning som parterna enligt Avtalet. 

13.4 Brott mot denna punkt 13 föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet ej kan påvisas. 

13.5 Om part bryter mot någon bestämmelse i 13 ska denne vid anfordran till andra parten utge ett vite om femtiotusen (50 000) kronor för varje 

avtalsbrott. 

14. Meddelanden 

14.1 Samtliga meddelanden enligt Avtalet ska levereras med bud, rekommenderat brev eller e-post till de i Huvudavtalet angivna kontaktpersonerna och till de adresser som anges där, eller till den adress som part, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt, senare meddelat den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten till handa om det 

(i) avlämnats med bud, vid avlämnandet, 

(ii) avsänts med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller 

(iii) avsänts med e-post, då e-posten har kommit till mottagarens epostadress, 

under förutsättning att avsändande part även sänt e-posten 

per brev samma dag eller den mottagande parten behörigen bekräftat ankomsten av meddelandet. 

15. Bestämmelses ogiltighet 

15.1 Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i Avtalet anses ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt Avtalet. 

16. Reklamation 

16.1 Vill Köparen göra gällande att fel föreligger i levererad vara åligger det denne att reklamera inom skälig tid, dock senast inom trettio (30) dagar från den dag Köparen borde upptäckt felet, annars går rätten att göra gällande påföljder för felet förlorad. 

16.2 I övriga fall part önskar avstå från att göra gällande viss rättighet enligt Avtalet, eller påtala visst förhållande, ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall. 

17. Överlåtelse av Avtalet 

17.1 Part äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta Avtalet eller rättigheter enligt Avtalet till annan utan den andra partens skriftliga godkännande. Detta gäller dock inte rätten att uppbära betalning med anledning av Avtalet. Oavsett vad som stadgas i föregående meningar har part alltid rätt att överlåta Avtalet till ett bolag i förhållande till vilket parten 

befinner sig i ett koncernförhållande. 

18. Tillämplig lag och tvistelösning 

18.1 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slitas i allmän domstol, varvid Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.